Ateliér urbanismu

Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

Pedagogové ateliéru:

Zajišťované disciplíny:

Ateliér urbanistické tvorby
Specializovaný ateliér
Diplomní projekt
Urbanismus I
Urbanismus II
Urbanismus III
Urbanismus a územní plánování, studijní program stavební inženýrství
Územní plánování, studijní program stavební inženýrství

Popis:

Úkolem tří samostatných přednáškových bloků (Urbanismus I-III) bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb je získání znalostí urbanistické typologie, základní orientace v historii stavby měst a vlivu člověka na utváření krajinného prostoru, zahrad a parků. Student také získá orientaci v legislativních a správních souvislostech územního plánování. Obsahové zaměření urbanistických předmětů je voleno tak, aby profil absolventa bakalářského stupně obsáhl celé základní spektrum teoretického pozadí oboru.
Semináře jsou věnovány individuální tvorbě, cílené k pochopení a zvládnutí urbanistických analýz a jednoduchému návrhu řešení v konkrétním městském území. V územním plánování se probírají především územní limity, související s intenzitou zastavění a pochopením všech územně plánovacích vazeb, na jejichž analytickém základě vznikají první urbanistické návrhy.
Syntéza základních urbanistických znalostí z bakalářského studia je předpokladem pro zvládnutí atelierů urbanismu v navazujícím magisterském stupni, ale i pochopení územního kontextu jednotlivých staveb v průběhu celého studia. Usilujeme o kontinuálním propojení architektonické a urbanistické tvorby s cílem umožnit studentům pochopit funkční, provozní, kompoziční a územně plánovací vztahy v širších spojitostech.


Fotogalerie neobsahuje žádný obrázek