Ateliér obytných staveb

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.

Pedagogové ateliéru:

Zajišťované disciplíny:

Základy architektonického navrhování
Obytné stavby
Ateliérová tvorba obytných staveb
Komplexní projekt
Diplomový projekt

Popis:

Nastoupená cesta nové polistopadové společnosti se nutně odrazila v poptávce po různorodosti forem a konceptů bydlení v rodinných  domech a vilách, ale i  bytových a polyfunkčních domech různých prostorových kvalit a velikostí. Objevila se šance opět srovnat krok se světem a lze říci, že se to pomalu začíná dařit. Úroveň výuky architektonických škol  hraje na této nelehké cestě jednu z rozhodujících rolí.

Předmět Základy architektonického navrhování je prvním předmětem, který uvádí studenta do architektury jako tvůrčího procesu. Pomáhá studentovi pochopit podstatu architektury, její funkci a poslání, vnímat ji jako syntézu oborů. Učí ho pochopit fenomenologii místa a prostoru a seznámí ho se základy kompozičních a struktivních principů tvorby. Tento úvod do studia se stává výrazným impulsem pro objevení kreativních schopností studenta,  tolik potřebných pro následnou ateliérovou tvorbu, a skýtá první, ale důležitou příležitost tuto kreativitu rozvíjet. Spolu s předmětem Obytné stavby, ve kterém se studenti seznámí se všemi aspekty bydlení a zásadami typologie, je průpravou pro navrhování obytných staveb v ateliérové výuce.
Ateliérová tvorba Obytných staveb je průřezem  téměř všech forem bydlení, jejichž náročnost odpovídá ročníku studia, t.zn. počínaje rodinnými domy až po městské obytné struktury.  Zadání vždy respektuje aktuálnost tématu v kontextu současného rychle se měnícího životního stylu.  Součástí ateliérové práce je i stavebně technická část, na které se student postupně učí propracovat svůj návrh na úroveň podrobného konstrukčního řešení včetně stavebních detailů. Získané znalosti si prověří na závěrečné bakalářské práci, která je propracováním ideové architektonické studie do stupně podrobné stavebně technické dokumentace.

Výraznou roli v úspěšnosti  našich studentů v rámci soutěží ateliérových prací (CAW, SVOČ, cena Stavba roku JMK) hraje  odborná a pedagogická úroveň vedoucích ateliérových prací, jak interních, tak i z řad praktikujících architektů.