Ateliér interiéru a architektonického prostoru

Vedoucí ateliéru: prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc.

Pedagogové ateliéru:

Zajišťované disciplíny:

Interiér a architektonický prostor  -  přednáška, cvičení
Ateliér architektonické tvorby IV.
Ateliér architektonické tvorby V.
Komplexní projekt
Specializovaný projekt
Volitelné předměty:
Techniky vizuální komunikace /ev. stavby bez bariér/ - přednáška, cvičení           

Popis:

Interiér, lépe řečeno architektonický prostor, je tématem, na které narážíme na každém

kroku, v každém okamžiku. Je součástí našeho bytí. Architektonickému prostoru je tedy třeba
věnovat patřičnou pozornost, a to nejen jako celku ve smyslu tematického zaměření, ale i detailu,
který se posléze stává nositelem kvality a charakteru stavitelského díla.
V této souvislosti je snad vhodné připomenout základ slova “ architektura“, který se vztahuje
k pojmu stavba, stavitelské dílo, podobně slovo architekt v původním významu znamená
„stavbyvedoucí“.
Dynamicky se měnící současnost, oscilující mezi snahou lidstva svět, tedy „svůj
prostor“, ovládnout, ale i snahou přizpůsobit se „řádu dějů kosmických“ vytváří napětí, které dobré
stavitelské dílo, architektura, buď umocní, nebo naopak vyloučí. S tím souvisí nekonečné hledání
optimálního prostředí k životu a je velice dobře, když se daří toto zásadní téma nejen vnímat
a pochopit, ale i aktivně rozvíjet.
Zmiňované, ale i naznačené, je součástí práce se studenty oboru architektura na Fakultě stavební VUT, o který se nečekaně rychle zajímá stále větší počet uchazečů o studium.
Tvorba životního prostředí vymezeného stavebním dílem je nesmírně inspirativní
a vyžaduje vždy všestranný komplexní pohled, respektující mezioborovou spolupráci. V první
řadě z oblasti stavitelství a následně i jiných, s podstatou stavění zdánlivě nesouvisejících
oborů. Nepostradatelnou a logickou součástí oboru jsou disciplíny s přesahem do umělecké
tvorby, zaměřené na výtvarné umění, design, restaurátorské práce apod. Nevyhnutelná je
i konfrontace se skutečným-reálným životem a jeho zdánlivě méně radostnými stránkami, kde dominuje péče o adekvátní prostředí tzv. handicapovaných. To vše je podřízeno základnímu cíli – rozvoji nepostradatelných duševních a duchovních poloh reálné existence.
Ve spektru postupného seznamování se s problematikou skrytou pod pojmem
architektura se realizuje práce se studenty v ateliérech. Důsledně jsou rozvíjeny a aktualizovány
postupy soustřeďující se na tvůrčího studenta. Základem ateliérové tvorby je tedy pochopení
a posléze modelování a zvýraznění tvůrčích stránek jeho osobnosti. To se neobejde bez
rozvíjení schopnosti komunikovat s jinými oblastmi lidských aktivit a respektu k jiným
oborům. Proto se jako mimořádně výhodná a inspirující jeví úzká, bezprostřední vazba oboru
architektura na pracoviště a specialisty ostatních ústavů stavební fakulty.
Práce ve školním ateliéru zaměřeném na architektonický prostor - interiér je tak provázána s mnoha jinými obory, které studentům nabízejí nejen znalosti nezbytné pro bezpečnou orientaci v oblasti stavitelství, ale i nasměrování a kontakty na řadu dalších oborů, potřebných pro profesionální práci budoucího architekta. Nenahraditelné znalosti materiálních základů „řemesla“ jsou potom doplněny a násobeny tématy a formami umělecké tvorby, které studentům nabízejí širší úhel pohledu, rozšiřující a proměňující každodenní realitu v poezii žití.

Součástí systému postupného seznamování studentů s problematikou tvorby architektonického prostoru-interiéru, jsou volitelné předměty, které základní téma-profil výuky rozvíjí. Jsou to předměty „Vizuální komunikace“ /předmět je orientován do oblasti transformace reálného vnímání prostoru do tvůrčí práce architekta/ a „Stavby bez bariér“, což je předmět zabývající se problematikou tvorby tzv. pozitivně vnímaného /komunikujícího/ prostoru, či prostředí, ve kterém jsou cíleně optimalizované faktory komunikace mezi člověkem a jeho tzv. životním prostředím vytvořeným stavitelským-architektonickým dílem, a to jak v rovině teoretické, tak praktické.  Součástí předmětu jsou prezentace z oblasti výstavnictví, scénografie, uměleckých-designérských ateliérů, ale stejně tak exkurze do zařízení, která cíleně pomáhají kompenzovat jisté nedostatečnosti člověka ve vnímání reálného života.
Nedílnou součástí profilu předmětu je spolupráce s významnými architekty, designéry
a umělci, architektonickými kancelářemi a ateliéry, ale zejména s ústavem interiéru, designu a výstavnictví na Fakultě architektury STU v Bratislavě a ústavem interiérové tvorby a designu nábytku STU ve Zvolenu. 


Fotogalerie neobsahuje žádný obrázek